دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو

ویزای سرمایه گذاری استرالیا ساب‌کلاس 888

ویزای سرمایه گذاری استرالیا به صورت دائم ساب‌کلاس ۸۸۸ یک ویزای اقامت دائم استرالیا و در واقع ادامه‌ و ارتقاء ویزای موقت ساب‌کلاس 188 می‌باشد. همانطور که در توضیحات ویزای استرالیا ساب‌کلاس 188 ذکر شده است، این ویزا دارای شرایطی‌ست و اگر فرد در مدت 4ساله نتواند به تعهداتش عمل نماید، امکان ادامه‌ی سکونت در استرالیا را از دست می‌دهد. اما اگر فرد متقاضی آن شرایط و تعهدات را اجرا نماید، می‌تواند بدون نیاز به نوشتن EOI و قرار گرفتن در صف انتظار، به محض درخواست و با داشتن شرایط زیر، ویزای دائم خود را دریافت نماید.

 

 • شاخه‌ی نوآوری تجاری
 • حضور در استرالیا در حین درخواست ویزا
 • دارا بودن ویزای 188 در یک سال از دو سال گذشته
 • ارائه‌ی مدارک معتبر جهت اثبات اشتغال به کسب و کار ایجاد شده در استرالیا
 • گردش مالی سالیانه 300 هزار دلار استرالیا برای کسب و کار ایجاد شده
 •  داشتن شماره‌ی تجاری استرالیا
 • ارائه شدن اظهارنامه مالیاتی در دوسال گذشته

در طول یکسال آخر منتهی به درخواست ویزای دائم، در کسب و کار ایجاد شده در استرالیا صاحب حداقل:

 • 51 درصد سهام در صورتی که گردش مالی تجارت کمتر از 400 هزار دلار استرالیا در سال باشد.
 • 30 درصد سهام در صورتی که گردش مالی تجارت بیشتر از 400 هزار دلار استرالیا در سال باشد.
 • 10 درصد سهام در صورتی که سهام در در یک تجارت سهامی عام باشد.

همچنین باید حداقل یکی از شرایط زیر انجام شده باشد:

 • در یکسال منتهی به درخواست ویزای دائم، دارایی حاصل شده از کسب و کار ایجاد شده در استرالیا حداقل 200 هزار دلار استرالیا باشد.
 • در یکسال منتهی به درخواست ویزای دائم، مجموع دارایی حاصل شده از کسب و کار ایجاد شده در استرالیا و دارایی شخصی فرد حداقل 600 هزار دلار استرالیا باشد.
 • در یکسال منتهی به درخواست ویزای دائم، حداقل دو کارمند به صورت تمام وقت در کسب و کار ایجاد شده استخدام شده باشند. (این افراد باید شهروند استرالیا یا دارای ویزای اقامت دائم بوده باشند و از اعضای خانواده‌ی فرد متقاضی نبوده باشند.)

 

 • شاخه‌ی سرمایه گذاری
 • سکونت به مدت حداقل 2 سال از 4 سال گذشته در استرالیا با ویزای 188
 • ارائه‌ی مدارک معتبر جهت اثبات اشتغال به کسب و کار ایجاد شده در استرالیا به مدت  4سال
 • داشتن سوابق قابل قبولی از رعایت قوانین مالیاتی و تجاری استرالیا

ارائه‌ی تعهد به منظور ادامه‌ی کسب و کار ایجاد شده.

 

 • شاخه‌ی سرمایه گذاری ویژه
 • سکونت به مدت حداقل 2 سال از 4 سال گذشته در استرالیا با ویزای 188
 • ارائه‌ی مدارک معتبر جهت اثبات اشتغال به کسب و کار ایجاد شده در استرالیا به مدت  4سال
 • داشتن سوابق قابل قبولی از رعایت قوانین مالیاتی و تجاری استرالیا
 • ارائه‌ی تعهد به منظور ادامه‌ی کسب و کار ایجاد شده.