دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو
ویزای سرمایه گذاری کلاس ۱۸۸

این کلاس ویزا یک ویزای ۴ ساله است با مسیر مشخص در جهت اخذ اقامت استرالیا و دارای سه زیر شاخه:
– نوآوری تجاری – سرمایه گذاری – سرمایه گذاری خاص

ارزیابی رایگان
ویزای سرمایه گذاری کلاس ۸۸۸

این کلاس ویزا یک ویزای اقامت دایم و مرحله دوم از ویزای موقت ۱۸۸است

ارزیابی رایگان
ویزای سرمایه گذاری کلاس ۱۳۲

این کلاس ویزا یک ویزای تجاری امکان اخذ اقامت دایم برای نوابغ تجاری میباشد

ارزیابی رایگان