دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو
ویزای سرمایه گذاری کلاس ۱۸۸

این کلاس ویزا یک ویزای ۴ ساله است با مسیر مشخص در جهت اخذ اقامت استرالیا و دارای سه زیر شاخه:
– نوآوری تجاری – سرمایه گذاری – سرمایه گذاری خاص

ارزیابی رایگان
ویزای سرمایه گذاری کلاس ۸۸۸

این کلاس ویزا یک ویزای اقامت دایم و مرحله دوم از ویزای موقت ۱۸۸است

ارزیابی رایگان
ویزای سرمایه گذاری کلاس ۱۳۲

این کلاس ویزا یک ویزای تجاری امکان اخذ اقامت دایم برای نوابغ تجاری میباشد

ارزیابی رایگان
ارزیابی رایگان