دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو
 

تیم ما

a

تیم ما

دکتر مجتبی دانی

موسس و مدیر عامل

دکتری حقوق از استرالیا

مدرس حقوق در دانشگاه های استرالیا

وکیل رسمی مهاجرت استرالیا 1800260

مهندس سجاد رستمی

مشاور امور مهاجرت

فوق لیسانس مهندسی از دانشگاه تهران
متخصص ارزیابی و تحصیلی

آقای امیر سعیدی

عضو موسس

فوق لیسانس حقوق از دانشگاه تهران
وکیل پایه یک دادگستری مرکز

دکتر فیلیپ رابرتسون

مشاور امور تجاری

دکترای تجارت بین الملل
متخصص سرمایه گذاری و بازاریابی

دکتر نوبان فشندی

عضو موسس و مدیر دفتر تهران

دکترای حقوق و استاد دانشگاه
وکیل پایه یک دادگستری مرکز