دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو

درخواست ویزای استرالیا در برخی موارد میتواند منجر به رد (Refuse )  و یا همچنین کنسل شدن ویزای موجود گردد. اداره مهاجرت استرالیا در برخی از ویزا ها و در یکسری شرایط خاص, حق طرح دعوا و یا تجدید نظر را در دادگاه تجدید نظر AAT  و سایر دادگاههای مرتبط را  برای متقاضی قایل شده است. DDA Migration با بهره گیری از وکلای مجرب مهاجرت میتواند در دادگاههای ویژه مهاجرت و پناهدگی از حقوق موکلین خود دفاع نماید.